Проф. Др Марина Јањић

Марина Јањић (1970. Лесковац), доктор филолошких наука, професор Филозофског факултету у Нишу. У свом двадесетогодишњем наставно-научном искуству у универзитетској настави, публиковала је преко стотину научних и стручних радова у лингвистичким и педагошким периодицима и зборницима радова са научних конференција у земљи и иностранству (Русија, Бугарска, Пољска, Словенија, Македонија, Републикасрпска). Штампани радови претежно су из области прагмалингвистике и примењене лингвистике, тј. језика у употреби, и методике наставе језика и књижевности.
Живи у Нишу.
Аутор је књига:
• Настава падежа у теорији и пракси (2004),
• Савремена настава говорне културе у основној школи (2008),
• Методичке рефлексије о савременим аспектима наставе фонетике и фонологије српског језика (2015),
• Српск ијезик за ученике у дијаспори (2015) и
• Serbian for Beginners, A Short Course of Serbian for Foreign Students – Survival Serbian/ Srpski za početnike, Kratak kurs srpskog jezika za strane studente. E-book. Niš: Filozofski fakultet (2016).
У коауторској сарадњи објавила је:
• методички приручник Индивидуализована настава српског језика и књижевности I-IV (2008),
• лингвистичку монографију Простор, време, друштво – сусрети у језику (2012),
• методички практикум Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом, Ниш: Филозофски факултет (2014),
• методички приручник Наставно дизајнирање часова српског језика (2015).