Доц. Др Јелена Петковић

Др Јелена Петковић је доцент на Департману за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, где је завршила основне, магистарске и докторске студије социологије. Учествује у извођењу наставе на свим нивоима академских студија социологијеу оквиру више обавезних и изборних предмета. Своју професионалну пажњу и научноистраживачко интересовање оријентише ка проблемима из области социологије културе, социокултурне антропологије, културологије, социологије града. Коаутор је монографије националног значаја, објавила је више од тридесетак ауторских и коауторских научних и стручних радова у научним часописима, као и у зборницима националног и међународног значаја. Учествовала је као излагач на бројним домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама. Својим истраживачким радом и публикацијама допринела је организацији и спровођењу два научна пројекта Центра за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу (2006-2010; 2011-2017), који су реализовaни уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Члан је редакције научног часописа Годишњак за социологију, који издаје Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Од 2010. до 2013. године учествовала је у редакцијским активностима научног часописа Универзитета у Нишу FACTA UNIVERSITATIS, Series Philosophy, Sociology, Psychology and History. Члан је Српског социолошког друштва.